Địa chỉ: Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017