Địa chỉ: Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

Giới thiệu trường